Att undervisa i matematik med återkommande laborativa inslag ökar inte bara förståelsen för ämnet matematik utan ökar också lusten för ämnet. Många elever behöver en annan ingång för att upptäcka ämnet och olika individer har varierade inlärningsstilar. Variation i undervisningen är något som ofta fattas och ständigt återkommer som en bristvara i de elevenkäter som gjorts. Undersökningar som gjorts visar att svensk matematikundervisning till hög grad är mycket bokstyrd och har väldigt få kommunikativa inslag. Bristen på laborativa arbetsformer i matematik kan också härröra från att lärarna saknar verktyg och kunskap för att jobba laborativt.

 

 

Pedagoto shop erbjuder ett komplett laborativt årskurs anpassat materiel och utbildning i laborativt arbetssätt finns på fortbildningsfliken. Vid dessa utbildningstillfällen ingår materiel och handledning. Där diskuteras också hur styrdokumenten kan tolkas med avseende på laborativa inslag i matematik? Det laborativa arbetssättet ger även större möjlighet till delaktighet och inkludering för många elever som har svårigheter i ämnet.

             

Exempel på Laborationer (klicka på rubriken)

Laborationer Åk F-3

Laborationer Åk 4-6

Laborationer Åk 7-9

Laborationer GY